مواجهات شغلی در پورسینا

ارسال شده توسط پورسینا (poursina) در تاریخ يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹
اخبار >>

مواجهات شغلی چیست ؟

 کار وفعالیت از قدیمی ترین نیاز های جوامع بشری به حساب می آید.  

میتوان گفت :کار سرمایه ی جاودانی ،مایه افتخار وباعث نشاط وسر گرمی ،وسیله کسب در آمد ،پشتوانه محکم و گذران معیشت ،جلب کننده ی احترام ومهمترین عامل ترقی وتعالی هر فرد در جامعه می باشد ودر مقابل ،کار با مخاطراتی همراه بوده که شدت ونوع آن بسته به نوع شغلی وحرفه متفاوت است .

پرسنل مراکز بهداشتی درمانی خصوصا پرستاران چون ارتباط تنگاتنگ با جسم افراد جامعه دارند ،بدنبال کار ، خصوصا ً انجام تزریقات در معرض خطرات ابتلا به بیماریهای منتقله از طریق خون وترشحات بیمار هستند .لذا باید با آموزش و آگاهی دادن به افراد در مورد مخاطرات موجود و راههای پیشگیری از آنها جهت ارتقاء وسلامت افراد گام بر داشت.

منظور از تماس شغلی  ، احتمال مواجهه ی پوست ، چشم ،غشا های مخاطی یا بستر عروقی با خون و سایر ترشحات بالقوه عفونی حین انجام وظایف شغلی می باشد .

در این زمینه پیشگیری در دو مقوله اولیه و ثانویه مد نظر می باشد:

پیشگیری اولیه (قبل از تماس )                                                                                         

  الف) جلوگیری از تماس با ویروسهای منتقله از طریق خون در کارکنان بهداشتی درمانی(اصول احتیاطات استاندارد)                     

  1-کارکنان درمانی وخدماتی به استفاده از تجهیزات ایمنی تشویق می شوند تا از تماس با ویروسهای منتقله از طریق  خون و........جلوگیری  شود. بر آورد تجهیزات از جمله عینک کار ،دستکش ،ماسک و.......شده وتهیه وتوزیع گردید . 

 2-بر گزاری برنامه آموزشی بصورت چهره به چهره ،سمینار،کنفرانس ،تهیه وتوزیع پمفیلت وتراکت آموزشی ،کلاس آموزشی پرسنل جدید الورود ،پرسش وپاسخ در بخشها جهت کلیه کارکنان درمانی وخدماتی

   بطو ر مستمر صورت گرفته است .     

3-طرح تفکیک چها ر گانه زباله بیمارستانی از تولید تا دفع اجرا گردید .

4-جهت اجرای طرح فوق  بر آورد تجهیزات انجام واعلام نیاز ودرخواست وتامین وتوزیع گردید .

5-تابلوی دستورالعمل ایمنی شماره 14 در همه واحدها نصب گردید .  

6- محلولهای گند زدا با شرایط عملکردی  مطلوب، در خواست وتهیه وتوزیع  گرد ید .

7- پرونده بهداشتی جهت پرسنل تشکیل شد .  

ب) واکسیناسیون علیه هپاتیت

برای پیشگیری ازآلودگی  به  هپاتیت ب دو نوع فراورده وجود دارد .

1-واکسن هپاتیت ب (ایمنی طولانی مدت ایجاد می کند )

2- ایمونو گلوبولین (ایمنی موقت 3 تا 6 ماه ایجاد میکند .

 پیشگیری ثانویه (بعد از تماس )

الف-مصدوم با آگاهی که از کلاسهای آموزشی کسب نموده ،تا معرفی خود به کنترل عفونت اقداما تی شخصا انجام می دهد .

فشار ناحیه وتشویق آن به خونریزی  وسپس شستشو با آب وصابون و ضد عفونی ناحیه با الکل و...... زمانی که تماس با سوزن مصرف شده وبریدگی در دست  ایجاد شده  با شد . و شستشوی فراوان با آب ویا سرم نرمال سالین ، زمانی که خون وترشحات بیمار به مخاط چشم یا دهان پاشیده شده باشد.)

ب-خود را به واحد کنترل عفونت معرفی می کند.

پ-فرم مواجهه را تکمیل می نما ید.

ت-در پیرامون مراقبت از زخم یا ناحیه آسیب دیده اقدام لازم صورت می گیرد.

ث-در پیرا مو ن ارزیابی خطر انتقال ویروسهای هپاتیتB وC  و HiV

از نظر نیاز به شروع درمان وپیگیری های بعدی  صورت می گیرد که بصورت ذیل می باشد :

Hiv AB-HCV AB-HBS AG       -  جهت منشا آزمایشات مورد نیاز انجام می شود.      

- جهت مصدوم آزمایشات فوق +اندازه گیری تیتر آنتی بادی انجام می شود.

- پیگیری آزمایشات انجام شده از واحد کنترل عفونت تا زمان دریافت جواب آزمایشات ادامه می یابد.(اغلب بعد از 5-4 روز جواب دریافت می شود.)              

- به مصدوم در پیرامون رعایت احتیاطات استاندارد تا کسب اطمینان از منفی بودن بیمار هشدار داده می شود و او را دعوت به بر قراری آرامش می نماییم.

   - چنانچه منشاء منفی باشد هیچگونه درمانی جهت مصدوم صورت نمی گیرد.

- چنانچه منشاءاز نظر هپاتیت ب مثبت باشد ، وآنتی بادی مصدوم بالای 10 باشد هیچگونه درمانی جهت مصدوم  انجام نمی شود .

- چنانچه  منشا هپاتیت ب مثبت باشد ، و آنتی بادی مصدوم نیز زیر 10 باشد ، بلا فاصله برای او جهت  واکسیناسبون  هپاتیت ب +ایمنو گلبولین  ، اقدام فوری  می شود  .

 - چنانچه منشأ  اچ آی وی مثبت باشد ،نمونه ی خون وی جهت انجام آزمایشات تکمیلی به مرکز مشاوره ی بیماریهای رفتاری (جنب دانای علی )فرستاده می شود ،وتأکید در انجام فوری آزمایش وسترن بلات را مینماییم .

- با پزشک کنرل عفونت و یا متخصص عفونی بصورت تلفنی یا حضوری ،ارتباط بر قرار کرده وشرح حال مصدوم و منشا وچگونگی حادثه را توضیح داده وکسب تکلیف نموده ودستورات اجرا می گردد .

 -جواب آزمایشات منشا ومصدوم دریافت وضمیمه پرونده بهداشتی مصدوم می  گردد .

- به مصدوم  تکرار آزمایشات را در 3 و6 ماه بعد از   حادثه در صورت مثبت بودن منشا یا دآوری می نماییم ، ندرتاً  برای این آزمایش روی خوش نشان نمی دهند  (شاید دهها بار یادآوری شود ،واز آنجایی که پرسنل در گردش می باشند )

 

این  یاد آوری توسط سر پرستار یا نماینده کنترل عفونت  بخش  مربوطه به فرد مواجهه دیده منتقل می گردد و هر روزپیگیری  توسط واحد کنترل عفونت از طریق مسئو لین نامبرده صورت می گیرد .

 - آزمایشات مصدوم ومنشاء در این مرکز بطور رایگان انجام می شود.

 - در صورت نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی جهت مصدوم با نظر متخصص عفونی و یا پزشک کنترل عفونت ، آزمایشات در مرکز خصوصی با هزینه مصدوم انجام می شود.

-مکاتبات لازم جهت دریافت هزینه از بیمارستان وتحویل آن به مصدوم انجام می شود .(معمو لا 10روز طول می کشد تا وجه نقد را دریافت کنیم )

  - به بخش وپرسنل مربوطه آموزش احتیاطات استاندارد را تکرار ورعایت آن را تاکید می نماییم .

-با بیمار واطرافیان وی در پیرامون رعایت احتیاطا ت استاندارد آموزش داده می شود.

-جهت واکسیناسیون هپاتیت ب اطرافیان بیمار، افدام لازم صورت می گیرد.   

-گزارش حادثه به مدیریت محترم پرستاری  داده می شود  .                                           

گزارش مورد به مرکز بهداشت رشت ،به همراه ارسال مدارک مورد نیاز انجام می شود. 

-در همه زمان و در هر شرایط بیمار ،حقوق او (حفظ اسرار )رعایت می شود.             

 

پیشنهادات :

1- در صورت امکان آزمایشگاه بیمارستان مجهز به نیروی انسانی و تجهیزات کافی شود ،تا  پیگیری پیشگیری درمان ، انجام آزمایشات بیماریهای منتقله از طریق خون جهت  مصدوم ومنشأ بصورت 24 ساعته بر قرار باشد 0

2- در صورت امکان ،سیستم  ایمنی 24 ساعته در مرکز ایجاد شود .(پرستار مسئول وتجهیزات ایمنی کافی )A.D ومرغوب مثل دستکش لاتکس ودستکش های آنتی ویرال  ، گان های یک بار مصرف ،سرنگ  

3- کلیه ی بیماران مشکوک،آزمایشات بیماری های منتقله از طریق خون را در بیمارستان انجام دهند .

4- جواب آزمایشات فوق در  مصدوم ومنشأ (بیمار ) یک روزه تحویل داده شود .

5-جهت تعویض   پرسنل آموزش دیده شرکت های برون سپاری شده هر لحظه اقدام نشود . (یک زمان مناسب در نظر گرفته شود تا فرصتی برای آموزش پرسنل جدیدالورود  باشد.)

7- مسئولین شرکت های برون سپاری شده مسئول تهیه ی تجهیزات ایمنی جهت پرسنل خود باشند .(پرسنل باید خود را در هنگام کار ،به امکانات ایمنی تجهیز نما یند .)

8- مسئولین شرکت های برون سپاری مسئول پیگیری درتکمیل واکسیناسیون پرسنل خود باشند . (واکسیناسیون کلیه ی پرسنل در مر کز بهداشت با هما هنگی واحد کنترل عفونت بیمارستان  انجام می شود .این هماهنگی فقط جهت اولین تزریق صورت می گیرد ، پرسنل با کارت واکسنی که از مرکز بهداشت در یافت نموده اند ،باید دفعات بعدی واکسن رابر اساس کارت پیگیری نمایند ،علیرغم آموزش وهشدار های پی در پی معمولاً واکسیناسیون نوبت 2 و3 را از یاد می برند .)

9-آموزش تفکیک زباله جهت کادرپزشکی بر قرار شود. (مسئول تفکیک زباله ، فرد تولید کننده است، تفکیک بعد دفع  به دلیل احتمال بروز مواجهات شغلی ، ممنوعیت اکید دارد .)

 

آخرین تغییر در تاریخ يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 10:38

Back